فکر میکنم !

میگن زرتشت میگه که :

همه میخواهند بروند بهشت . اما هیچکس نمیخواهد بمیرد ! بهشت رفتن شهامت مردن می خواهد.

این جمله را روی تابلوی کلاس دیدم از همان لحظه اول همه فکرم را به خودش مشغول کرد و هنوز هم مشغول است . به این می اندیشم که چقدر این جمله درست است و چقدر حقیقتا واقعی است. با اینکه هر لحظه حواسم را جمع میکردم که درس را بفهمم اما نشد که نشد. 

به این می اندیشم که کسی که این جمله را گفته است چه جهانبینی و وسعت نظری داشته است .

به این می اندیشم که چقدر باید اندیشید تا چنین حرفی زد و چقدر باید بیش از آن اندیشید تا معنی آن را درک کرد .

 

خیلی فکر ها به این مغزم رسیده است و میرسد و میترسم بیان کنم نه از اینکه از کسی بترسم از این میترسم که شاید کس دیگری را هم به نا خواسته از آنچه که من اندیشیدم آگاه کنم و شاید او را در بیابان بی انتهای بی اعتقادی رهایش کنم . نمیدانم

دلم میخواهد باز هم به این حرف فکر کنم و فکر کنم و فکر کنم .

به واقع کدام یک از ما شهامت این را داریم که برای بهشت بمیریم‌؟

شاید فکر کردن به این جمله تکلیف خیلی چیز ها را برایمان روشن کند ...

/ 0 نظر / 15 بازدید