نمی دانم  سریال جدیدی که از شبکه سه پخش می شود را دیده اید یا نه ؟؟؟ سالهای مشروطه ! ! ! 

نمی خواهم پر حرفی کنم . اگر تاریخ نخوانده بودم هیچ گاه این حرف را نمی زدم ولی تحریف تاریخ تا کجا؟؟؟

دیکتاتور های در تمام تاریخ فکر می کردند می توانند تاریخ را به میل خود تغییر دهند اما هیچ گاه تاریخ به میل آنها نوشته نشد.

ملتی که تاریخش را نداند محکوم به تکرار آن است.